• БИОГРАФИЈА – д-рКатица Зафировска

  БИОГРАФИЈА – д-рКатица Зафировска

  Име и презиме

  Зафировска Катица

   

  Датум и место на раѓање

  22.12.1946, Пробиштип, Р. Македонија

   

   

  Едукација

   

  Основно образование                     ОУ „Његош“ (сегашно „Песталоци“)

   

  Средно образование                        Гимназија „Јосип Броз Тито“

   

  Високо образование                        Медицински факултет, Скопје, 1970

   

  Последипломски студии                Медицински факултет, Скопје, 1977

  Тема: “Промени во тубуларниот транспорт за вода кај секундарните  тубулопатии”

   

  Специјализација                              Медицински факултет, Скопје, 1976

  Специјализација по Интерна медицина

   

  Докторски студии                          Медицински факултет, Скопје, 1981

  Теза:”Биполарна анализа на артериската

  Хипертензија преку програмирана функционална процена на бубрезите”

   

  Супспецијализација                        Медицински факултет, Скопје, 1992

  Субспецијализација по Нефрологија

   

   

   

  Вработувања
   

  Иституција

   

  Место

   

  Период

   

   

  Работно место

  Клиника за интерни болести Скопје 1971 – 1974 Лекар
  Клиника за интерни болести Скопје 1974 – 1978 Лекар на специјализација
  Клиника за нефрологија Скопје 1978 – 1978 Лекар специјалист
  Клиника за нефрологија Скопје 1978-1997 Шеф на Одделение за функцио-структурна процена на бубрезите
  Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 1997-1999 Директор на Клиниката за нефрологија
  Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 1999-2002 Шеф на Одделението за функцио-структурна процена на бубрезите
  Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 2002 – 2006 Директор на Клиниката за нефрологија
  Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 2006-2008 Шеф на Одделението за функционална процена и хипертензија со амбуланта
  Клиника за нефрологија Скопје 2008-2012 Шеф на Одделението за функционална процена и хипертензија со амбуланта
  „Промедика“ медицински центар Скопје 2012-2013 Консултант – супспецијалист нефролог, хипертензиолог
  ЕУРМ – Стоматолошки факултет Скопје 2013-2017 Визитинг професор по предметот Интерна медицина
  Центар за внатрешни болести “СРЦЕ” Скопје 2013-денес Консултант – супспецијалист нефролог, хипертензиолог
  Искуство со додипломски, последипломски и докторски студии
   

  Иституција

   

  Место

   

  Период

   

   

  Работно место

  Додипломски студии
   

  Медицински Факултет

   

  Скопје

   

  1974 – 1978

   

  Помлад асистент по предметот Интерна медицина

  Медицински Факултет Скопје 1978-1981 Постар асистент по предметот Интерна медицина
  Медицински Факултет Скопје 1981-1987 Доцент по предметот Интерна медицина
  Медицински Факултет Скопје 1987-1992 Вонреден професот по предметот Интерна медицина
  Медицински Факултет Скопје 1992-2012 Редовен професор по предметот Интерна медицина
  Медицински Факултет Скопје 2006- 2012 Професор по предметот Основи на научната работа
  ЕУРМ – Стоматолошки факултет Скопје 2013-2017 Визитинг професор по предметот Интерна медицина

   

   

  Трогодишните стручни студии за виши медицински техничари, дефектолози, физиотерапевти и рентген технолози
   

  Медицински Факултет – дисперзирани студии факултет „Гоце Декчев“ – Штип

   

  Скопје

   

  2007-2008

   

  Професор по предметот Основи на научната работа

  Медицински Факултет Скопје 2006-2012 Професор по предметот Основи на научната работа
  Последиплмски студии, магистериум
   

  Медицински Факултет

   

  Скопје

   

  1995-2012

   

  Професор по предметот Основи на методологијата на научната работа

  Докторски студии
   

  Медицински Факултет

   

  Скопје

   

  2010- 2014

   

  Професор по предметот Принципи на добрата клиничка пракса

  Медицински Факултет – доктроски студии Скопје 2010- 2014 Професор по предметот Пријавување на научни проекти

   

  Раководни и други  функции  (во и надвор од професионалната работа )

   

  Институција Место Период

   

  Раководна функција
  Клиника за нефрологија Скопје 1978-1997

  1999-2002

  Шеф на Одделението за функцио-структурна процена на бубрезите
  Клиника за нефрологија Скопје 1997-1999

  2002-2006

  Директор на Клиниката за нефрологија
  Клиничкиот центар – Скопје Скопје 1997-1999 Помошник директор  за стручни прашања
  Македонско лекарско друштво Скопје 1993-1997 Претседател – Комисијата за стручни прашања
  Македонско лекарско друштво Скопје 1998-2000 Претседател – Комисијата за Човекови права
  Лекарската комора на Македонија Скопје 1998-2002 Преседател – Комисијата за стручни прашања и континуирана медицинска едукција
  Медицински  факултет Скопје 1989-1995 Претседател- Одбор за последиломски студии (Магистериум) – 3 мандати
  Медицински факултет Скопје 2006-2012 Шеф – Катедра по предметот Основи на научната работа
  Лекарската комора на Македонија Скопје 2006-2012 Главен и одговорен уредник на “Vox medici” – гласило на Лекарската комора
  Македонска асоцијацја за хипертензија Скопје 2002-2016 Претседател

   

  Професионални посети и специјализации

   

  1978                Hammersmith Hospital, London, UK – едукација од овласт на Дијализа и трансплантација

  1984                Guy’s Hospital и Charring Cross Hospital Research Center, London, UK – едукација од областа на истражувања на хипертензијата

  1997                Barcelona, Lisbon и Sofia – WHO Fellowship – CINDI  Program –програма  контрола на хипетензија на ниво на заедница

   

  Професионален и истражувачки интерес

   

  Главни полиња                    Нефрологија/Хипертензија

  Едукациони процеси: принципи и пракса

  Медицина заснована на докази

   

  Посебен интерес                   Хипертензија во гравидитет

  Ризик фактори за хипертензија

  Хормони и бубрег

  Имплементација на МЗД упатства

   

  Менторства

   

  Области:                     Хипертензија, хипертензија во гравидитет, ризик фактори за хипертензија, дијабетес мелитус, ИТ во медицината, вазоактивни хормони, дебелина и лептин

  Доктрорски тези       Шест

   

  Магистериуми           Шест

   

  Специјалистички      Два

  трудови

   

  Членство во национални и интернационални здруженија

   

  2001- денес                Македонска асоцојација за хипертензија, оснивач и претседател до 2015г

  2008- 2012                  Лекарска комора на Р. Македонија, главен и одговорен уредник на гласилото на Лекарската комора “Vox medici”

  1998-2001                   Македонско лекарско друштво, претседател на Комитет за човекови права

  1996-2012                   International Society of Nephrology – ISN, член

  1980 – денес               Македонско здружение за нефрологија, член

  1992 – денес               Македонско здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, член, претседател на собрание до 2001

  1993-2012                   Македонско лекарско друштво, член, член Управувачкиот одбор  од 1993 до 2002, претседател на Комитет за конинуирана медицинска асоцијација од 1993 до 1997

  1993-2002                   European Renal Association (ERA/EDTA), член

  1994-2000                   Национален комитет за промоција на еднаквост меѓу половите, претседател на Работна група за здравје на жената

  1995-2000                   Лекарска комора на Р. Македонија, претседател на техничкиот комитет

   

  Искуство со работа за и со интернационални организации

   

  1994                СЗО-ЕУРО и Министерство за здравство на Р. Македонија: Здравјето на жената во Р. Македонија, focal point  за Р. Македонија

  1995                СЗО-ЕУРО и Министерство за здравство на Р. Македонија, Рационална употреба на лекови, претседател на работната група

  1997                СЗО-ЕУРО и Министерство за здравство на Р. Македонија: CINDI -Program, Countrywide Integrative Non-communicable Diseases Intervention

  1998                СЗО-ЕУРО и Министерство за здравство на Р. Македонија, Есенцијална листа на лекови, претседател на работбата група

  1997-2000       Светска Банка и Министерство за здравство на Р. Македонија, Проект за транзиција и преструктурирање на здравствениот сектор (Базични компоненти на здравствената заштита и Континуирана медицинска едукација), член на советодавниот комитет

  1999-2001       Светска Банка и Министерство за здравство на Р. Македонија:  Проект -Транзиција и преструктурирање на Фармацевтскиот сектор (Работна група за изготвување на стратегија – претседател на работната група за делот за Рационална употреба на лекови)

  2000-2002       Светска Банка и Министерство за здравство на Р. Македонија, Проект -Транзиција и преструктурирање на здравствениот сектор (Континуирана медицинка едукација, делови: a) Школа за примарна здравствена нега и b) Амандмани на Законот за здравствена заштита за лиценцирање на докторите), координатор на работната група, член на проектниот одбор и претседател на советодавен комитет

  2000-2001       Светска Банка и Фондација  Отворено општество на Р. Македонија, Проект – E-learning (учење од далечина), координатор на работната група

  2004-2006       Светска Банка и Министерство за здравство на Р. Македонија, Проект -Упатства засновани на медицината базирана на докази, координатор на работната група и советник на Министерот за здравство

  2008-2017       Министерство за здравство на Р. Македонија, Проект – Инплементација на упатства засновани на медицината базирана ан докази и клинички патеки, со подпроекти, координатор на работната група

   

  Научни и стручни трудови

   

  Над 350 публикации и презентации на стручни и научни трудови на домашни и меѓународни собири.

   

  На Medline се цитирани 24 трудови:

                                                             

  1. Polenakovic M, Bogdanovska S, Cakalaroski K, Dzikova S, Masin G, Masin-Spasovska J, Oncevski A, Gerasimovska V, Spasovski G, Grozdanovski R, Stojceva-Taneva O, Grcevska L, Sikole A, Dejanov P, Tozija L, Zafirovska K, Ivanovski N, Lozance L, Pusevski V. Protocol for performing nephrological activity in the Republic of Macedonia. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(2):9-23. PMID: 25500671, цитиран во 2 публикации
  2. BG Kitanovska, K Zafirovska, S Bogdanovska, Lj Lozance. Hypertension and proteinuria in pregnancy: Preeclampsia, acute intermittent porphyria or both? Nephro-Urol Mon. 2011;3(2):131-133
  3. Galina Severova, Biljana Gerasimovska, P. Dzekova, B. Nikolovska, Lj. Lozance, S. Bogdanovska, V. Malevska-Ivanovska and Katica Zafirovska. Antihypertensive therapy reduces serum leptin levels in patients with essential hypertension and obesity. The International journal of artificial organs. 2009; 32(7):442-443
  4. Krivoshiev S, Todorov VV, Manitius J, Czekalski S, Scigalla P, Koytchev R; Epoetin Zeta Study Group. Comparison of the therapeutic effects of epoetin zeta and epoetin alpha in the correction of renal anaemia. Curr Med Res Opin. 2008 May;24(5):1407-15. Epub 2008 Apr 4.PMID: 18394266 [PubMed – indexed for MEDLINE]
  5. Gerasimovska-Kitanovska B, Zafirovska K, Bogdanovska S, Lozance L. [Association of moderate alcohol intake, blood pressure regulation and renal function] Med Pregl. 2007;60 Suppl 2:78-80. Serbian. PMID: 18928164 [PubMed – indexed for MEDLINE]
  6. Stojceva-Taneva O, Selim GJ, Zafirovska K, Polenakovic Differences in renal registries between the Balkans and Western Europe.  Stojceva-Taneva M. Prilozi. 2006 Dec;27(2):37-47.PMID: 17211290 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 5 публикации
  7. Selim G, Stojceva-Taneva O, Ivanovski N, Zafirovska K, Sikole A, Trajcevska L, Asani A, Polenakovic M. Inflammation and anaemia as predictors of cardiovascular mortality in hemodialysis patients. Hippokratia. 2007 Jan;11(1):39-43.PMID: 19582176, цитиран во 5 публикации
  8. Selim G, Stojceva-Taneva O, Zafirovska K, Sikole A, Gelev S, Dzekova P, Stefanovski K, Koloska V, Polenakovic M. Inflammation predicts all-cause and cardiovascular mortality in haemodialysis patients. Prilozi. 2006 Jul;27(1):133-44.PMID: 16985487 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 14 публикации
  9. Selim G1, Stojceva-Taneva O1, Ivanovski N1, Zafirovska K1, Sikole A1, Trajcevska L1, Asani A1. Inflammation and anaemia as predictors of cardiovascular mortality in hemodialysis patients. Hippokratia 2007, 11, 1: 39-43
  10. Gerasimovska-Kitanovska B, Zafirovska K, Bogdanovska S, Lozance L, Severova-Andreevska G. Decreased nitric oxide in women with essential hypertension in prehypertensive phase. Croat Med J. 2005 Dec;46(6):889-93.PMID: 16342341 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 9 публикации
  11. Ivanovski N, Popov Z, Cakalaroski K, Masin J, Spasovski G, Zafirovska K. Living-unrelated (paid) renal transplantation-ten years later. Transplant Proc. 2005 Mar;37(2):563-4.PMID: 15848457 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 31 публикациja
  12. Ivanovski N, Popov Z, Kolevski P, Cakalaroski K, Masin J, Zafirovska K. Living emotionally related renal transplantation (LERT)–single center experience in the Balkans. Ann Transplant. 2004;9(2):48-9.PMID: 15478919 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 3 публикации
  13. Bervoets AR, Spasovski GB, Behets GJ, Dams G, Polenakovic MH, Zafirovska K, Van Hoof VO, De Broe ME, D’Haese PC. Useful biochemical markers for diagnosing renal osteodystrophy in predialysis end-stage renal failure patients. Am J Kidney Dis. 2003 May;41(5):997-1007.PMID: 12722034 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 87 публикации
  14. Paneva-Masin J, Zafirovska K, Bogdanovska S, Lozance L, Gerasimovska B. Changes of plasma fibronectin levels in pregnancy induced hypertension. Acta Med Croatica. 2000;54(4-5):157-60.PMID: 11379479 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 1 публикација
  15. Ivanovski N, Popov Z, Kolevski P, Cakalaroski K, Stojkovski L, Spasovski G, Zafirovska K. Living related renal transplantation–the use of advanced age donors. Clin Nephrol. 2001 Apr;55(4):309-12.PMID: 11334317 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 15 публикации
  16. Ninoslav Ivanovski, Zivko Popov, Perko Kolevski, Koco Cakalaroski, J. Masin, Katica Zafirovska. Living emotionally related renal transplantation (LERT) – single center experience in the Balkans. Annals of transplantation: quarterly of the Polish Transplantation Society. 2004; 9(2):48-9, цитиран во 4 публикации
  17. Zafirovska KG, Maleska VT, Bogdanovska SV, Lozance LA, Masin-Paneva J, Gerasimovska BD. Plasma human atrial natriuretic peptide, endothelin-1, aldosterone and plasma-renin activity in pregnancy-induced hypertension. J Hypertens. 1999 Sep;17(9):1317-22.PMID: 10489110 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 12 публикации
  18. Bogdanovska S, Zafirovska K, Lozance Lj, Masin-Paneva J. [Serum levels of uric acid, lipids and glucose in essential hypertension] Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:214-6. Serbian. PMID: 9102912 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 2 публикации
  19. Lozance L, Zafirovska K, Bogdanovska S, Masin-Paneva J. Renal dysfunction and early differences in twenty-four-hour ambulatory blood pressure monitoring in subjects predisposed for essential hypertension. Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:197-9.PMID: 9102905 [PubMed – indexed for MEDLINE]
  20. Maleska V, Zafirovska K, Tofoski J, Lozance L, Bogdanovska S. Changes of endothelin-1 level in normotensive pregnancy and in preeclampsia. Contrib Nephrol. 1996;119:35-8. No abstract available. PMID: 8783588 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 1 публикација
  21. Lozance LA, Zafirovska KG, Bogdanovska SV, Zafirovski GJ. Primary disseminated form of Ewing sarcoma in association with hypercalcemia and acute renal failure. Ren Fail. 1994;16(4):525-34.PMID: 7938760 [PubMed – indexed for MEDLINE], цитиран во 1 публикација
  22. Zafirovska KG, Bogdanovska SV, Marina N, Gruev T, Lozance L. Urinary excretion of three specific renal tubular enzymes in patients treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Ren Fail. 1993;15(1):51-4.PMID: 8095099 [PubMed – indexed for MEDLINE]. цитиран во 12 публикации
  23. Hrisoho D, Zafirovska K. [Phenol acids in estimation of kidney regulatory failure]God Zb Med Fak Skopje. 1972;18:53-60. Serbian. No abstract available. PMID: 4663228 [PubMed – indexed for MEDLINE]
  24. Hrisoho D, Zafirovska K. [Distal urinary syndrome due to changed uro-genital relations] God Zb Med Fak Skopje. 1972;18:317-22. Serbian. No abstract available. PMID: 4663212 [PubMed – indexed for MEDLINE]

   

  Поканети предавања

   

  1. Повеќе од 50 поканети предацања од областа на:
  • Хипертензија
  • Хипертензија во бременост
  • Инфекции на уринарниот тракт
  • Балканска ендемска нефропатија
  • Медицина заснована на докази
  • Континуирана медицинска едукација
  1. Едукатор на лекари од примарна здравствена заштита – КМЕ курс за контрола на хипертензија во заедницата (13 семинари – работилници, 1300 учесници)

   

  Монографии и учебници

   

  1. К. Зафировска. Прирачник по артериска хипертензија “Гоце Делчев”, Скопје, 1987г.
  2. К. Зафировска. Патогенеза на прееклампсија, во Бубрег и бременост, дел I, ед. Страхињиќ С, Стефановиќ В, ДИГП ” Просвета”, Ниш, стр. 67-82, 1990
  3. Автор и едитор на поглавјето “Артериска хипертензија” во “Дијагностичко-терапискиот прирачник”, МАНУ, 1999/2000
  4. Aвтор на поглавјата “Уринарни инфекции” во “Дијагностичко-терапискиот прирачник”, МАНУ, 1999/2000
  5. Автор на поглавјата “Реноваскуларна хипертензија” во “Дијагностичко-терапискиот прирачник”, МАНУ, 1999/2000
  6. Коавтор на повеќе поглавја во “Дијагностичко-терапискиот прирачник”, МАНУ, 1999/2000
  7. Автор на поглавјето “Реноваскуларна хипертензијa” во “Учебник по Интрена медицина”, издаден од Катедрата по Интерна медицина, 2003
  8. Автор на поглавјето “Ренални тубулоптии: во “Учебник по Интрена медицина”, издаден од Катедрата по Интерна медицина, 2003
  9. Автор на поглавјето “Бубрег и гравидитет” во “Учебник по Интрена медицина”, издаден од Катедрата по Интерна медицина, 2003
  10. Автор на поглавјето “Уринарни инфекции” во “Учебник по Интрена медицина”, издаден од Катедрата по Интерна медицина, 2003

   

  Учебни помагала

   

  1. Едитор и автор на учебното помагало “Основи на методиологијата на научно-истражувачката работа” за последиплоските студии – магистериум при Медицинскиот факултет – Скопје, X издание, 2008
  2. Едитор и автор на учебното помагало “Основи на научната работа” за студенти на додипломските студии по медицина при Медицинскиот факултет – Скопје, II издание, 2008
  3. Едитор и автор на учебното помагало “Основи на научната работа” за студенти на Тригодишните стручни студии за медицински техничари и роентген технолози во Скопје, Медицинскиот факултет – Скопје И издание, 2008
  4. Едитор и автор на учебното помагало “Основи на научната работа” за студенти на Тригодишните стручни студии за медицински техничари во Штип, Медицинскиот факултет – Скопје, I издание, 2008

   

  Други изданија

   

  1. “Извештај од Конференцијата за човековите права, медицинската етика и медицинското однесување”, Едитор, Комитетот за Човекови права при Норвешкото медицинско здружение, Македонското лекарско друштво и Светската здравствена организација
   • Англиската верзија, ISSB “Report of the Conference on human rights, medical ethics and medical conduct”, O.W.Steenfeldt-Foss, K.Zafirovska, R. Alderslade, C. Stoltenberg, BO Hoftvedt, eds. Norwegian Medical Association, Macedonian Medical Association, World health Organization, Oslo, 1998
   • Билингвалнаа верзија, Македонски медицински преглед 53: (suplement)36, ISSN 0025-1097
  2. „Упатства за практикување на медицина заснова на докази”, едитор, том I-V, Министерство за здравство, 2006 г,
  3. Автор и коавтор на 10 брошури за едукација на пациенти:
   • Зафировска К. Што се треба да знаете за артериската хипертензија, 2005
   • Стојчева – Танева О, Зафировска К: Не дозволувајте шеќерната болест да ги оштети вашите бубрези, 2006
   • Зафировска К: Упатство за правилно мерење на крвниот притисок во домашни услови, 2006
   • Зафириовска К и сор: Здрав начин на живот кај болни со артериска хипертензија, 2007
   • Зафириовска К и сор: Препораки за здрав начин на живот кај болни со покачени масти во крвта, 2007
   • Северова-Андревска, Зафириовска К и сор: Препораки за намалување на телесната тежина кај болни со хипертензија, 2008
   • Зафириовска К и сор: Вистини и заблуди за артериската хипертензија, 2009
   • Богданивска С, Зафириовска К: Итни и критични хипертензивни состојби, 2011
   • Герасимовска Китановска Б, Зафириовска К: Хипертензија и гравидитет, 2012

   

  Национални и интернационални издавачки одбори

   

  • Едитор на 6 Зборници од национални и интернационални состаноци одржани во Р, Македонија
  • Претседател на Научен одбор и едитор на Зборници на XII и XVII Конгрес на лекарите на Р. Македонија
  • Главен и одговорен уредник на “ Vox Medici”, официјален весник на Лекарската комора на Р. Македонија
  • Член на уредувачкиот одбор на Извештајот од Конференцијата за човековите права, медицинската етика и медицинското однесување, OW Steenfeld Foss, K. Zafirovska, R. Alderslade, C. Stoltenberg, BO Hoftvedt, eds.,  Norwegian Medical Association, Macedonian Мedical Аssociation, World Health  Organisation, Oslo, 1998
  • Едитор на Стратегијата за лиценцирање и акредитација на докторите во Р. Македонија, Скопје, 2002
  • Главен едитор, “МЗД Упатства за практикување на медицината”, волумен I-V, Министерство за здравство и Светска банка, 2006

   

  Научно-истражувачки проекти

   

  1. 2008-сега: Имплемемнтација на упатства за практикување на медицина заснована на докази, министрество за здравство на Р. Македонија, раководител на Работната група
  2. 2005-2006: Randomized, double blinded, placebo controlled trial on TRK-820 in patients on hemodialysis with uremic pruritus. Phase IIb/III, (multicenter study – 11  countries in Central, Estern & South West Europe), Toray Industries  inc, Japan, раководител на проектот за Р. Македонија
  3. 2005-2006: Randomized, double blinded, placebo controlled trial on pharmacokinetic of TRK-820 in patienti on hemodialysis with uremic pruritus. Phase IIb (multicenter study – 6  countries in Central, Eastern & South West Europe), Toray Industries  inc, Japan, раководител на проектот за Р. Македонија
  4. 2005-2006: Evaluation of the Therapeutic Equivalence of Two Different Formulations Containing Epoetin (Epoetin STADA vs. Erypo®) Administered Intravenously in the Correction Phase of Renal Anemia, Phase III, Randomized, double blinded (multicenter study – countries in Central, Eastern and South West Europe), Stada R & D GmbH, Germany, раководител на проектот за Р. Македонија
  5. 2002-2007: Ризик фактори за хипертензија во Р. Македонија, Македонска  асоцијација за  хипертензија и Здружение на општи лекари на Р. Mакедонија, раководител на проектот
  6. 2002-2003: Институт за отворено општество и Министерство за здравство на Р. Македониј. Проект за учење на дале`ина (E-learning Project), раководител на проектот
  7. 2001-2002: WHO-EURO и Министретсво за здравство на Р. Македонија: Стратегија за лекови на Р. Македонија
  8. 1998-2002: Tempus-Phare проектот “Реконструкција на постдипломските студии по молекуларна биологија и генетско инженерство на универзитетот “Св.Кирил И Методиј” Скоје.
  9. 1998: WHO-EURO и Министретсво за здравство на Р. Македонија: Национална есенцијална листа на лекови на Р. Македонија,
  10. 1997-2000: Проект за транзиција на здравствениот сектор (Базична компонента на здравствената заштита и Континуирана медицинска едукација за лекарите од примарната здравствена заштита) на Светска банка и Министрество за здравство на Р. Македонија, претседател на Советодавниот одбор, член на Проектниот одбор во својство на Локален советник
  11. 2000-2002: Проект за транзиција на здравствениот сектор (Базична компонента на здравствената заштита и Континуирана медицинска едукација за лекарите од примарната здравствена заштита – специјализација по примарна здравствена заштита) на Светска банка и Министрество за здравство на Р. Македонија, претседател на Советодавниот одбор, член на Проектниот одбор во својство на Локален советник
  12. 1993 – Therapeutic efficacy and tolerability of cinoxacin in patients with urinary trackt infection, Phase III, Randomized, double blind clinical trial, (multicenter study –  countries in Central, Eastern and South West Europe), sponsored by Eli Lilly And Co
  13. 1991-1994: Предиктори на хипертензија во гравидитет, г, Проект финансиран од Минситерството за наука на Р. Македонија, раководител на проектот
  14. 1980: Компјутерска технологија во нефролошката клиничка дијагностика и лекување. Проект финансиран од Републичкиот СИЗ за научни дејности, Скопје, учесник

   

  Други клинички истражувачки проекти

   

  1. 2004: Therapeutic efficacy and tolerability of a preparation containing Spirinoloactone in fixed combination with Hydrochlorothiazide vs. Spirinoloactone in patinets with arterial hypertension, Phase III, Randomized, one side blinded clinical trial.
  2. 2001-2002- Therapeutic efficacy and tolerability of Skopryl® (lisinopril) in patients with essential hypertension, Phase III/IV, Open, noncomparative, multicenter, post – marketing clinical trial (998 patients).
  3. 2001 – Therapeutic efficacy and tolerability of atenolol 50 in comparison to metoprolol in patients with essential hypertension, Phase III, Randomized, double blind clinical trial,
  4. 2001 – Therapeutic efficacy and tolerability of atenolol 100 in comparison to metoprolol in patients with essential hypertension, Phase III, Randomized, double blind clinical trial.
  5. 1998 – Therapeutic efficacy and tolerability of indapamid in comparison to polythiazide in patients with mild/modetare essential hypertension, Phase III, Randomized, double blind clinical trial
  6. 1997 – Efficacy and tolerability of Palin ® (pipemidic acid) in the treatment of distal urinary trackt infections in comparison to nitrofurantioin, Phase III, Randomized, double blind clinical trial.
  7. 1994 – Therapeutic efficacy and tolerability of lisinopril in comparison to enalapril in patients with essential hypertension, Phase III, Randomized, double blind clinical trial.

   

  Поважни награди и признанија

   

  1975                Прва награда за најдобар труд/презентација како коавтор “Дијагностички алгоротми”, XIX  Југословенска конференција ETAN, 1975

  1992                Признание „8-ми март“, за успешна работа врз целите на Организацијата на жените на Р. Македонија.

  1994                Плакета  – за значаен придонес во остварувањето на целите и задачите на Сојузот на здруженијата на лекарите на Македонија (1993г)

  • Повелба “Д-р. Трифун Пановски” на Македонското лекарско Друштво (1999г) (највисоко признание од Македонското лекарско друштво)
  • “Bruno Watschinger Prize” за најдобра постер презентација (коавтор): Decreased nitric oxide in essential hypertension – is  it due to predominant vasoconstriction?”, Linz, Austria, 2000

  2014                Избрана за Извонреден доктор од Медицинскиот форум на Југоисточна Европа

   

  Познавање на странски јазици

   

  Јазик Разбирање Говорење Пишување
  Англиски Одлично Одлично Одлично
  Француски Добро Слабо Слабо

   

  Познавања од областа на информатичка технологија (1-5)

   

  Word Excel Power Point Процесирање Статистички

  пакети

  Користење на www како извор на информации Работа со виртуелни групи
  5 4 5 5 5 5 5

   

   

  Членство во (немедицински) цивилни организации

   

  1992 – 2010    Сојуз на жените на Македонија, Претседател на Рабтоната група за здравје на жената

  1997 – 2010     Lions Club International, Клуб „Гази Баба“ – Скопје, претседател  2005/2006, Координатор на зона 2008-2010

   

  Други интереси, хоби …

   

  • Заштита на планетата и животот на неа, посебно заштитата на бездомните животни
  • Почитувач на уметноста – посебно на музиката и сликарството
  • Колекционер на минерали
  • Гаење и аранжирање на цвеќе
  • Готвење и гостење на роднини и пријатели

   

  Скопје – Септември 2018