• Превентивни прегледи

    Превентивни прегледи

    Цел на превентивните прегледи, како што и самото име кажува, е превенција, значи откривање на почетни, пред се незабележливи болести,кои болниот сеуште не ги приметува или пак не му предизвикуваат поголоми субјективни потешкотии.
    Со примена на повеќе меѓусебно комплементарни испитувања на внатрешните органи може да се детектира болеста во нејзината рана фаза кога и исходот од евентуалната терапија би бил најуспешен.