ABOUT Prof. Emeritus Dr. Brankica Krstevska

specialist internist - endokrinolog

Prof. Emeritus Dr. Brankica Krstevska. U regjistrova në fakultetin e Mjeksësisë por nuk gabova. Kam përparuar në profesion. U bëra mjeke, pastaj një specialist internist, dhe më pas një subspecialist- endokrinolog. Si profesor, mu dha mundësia të mësoja mjekë të rinj dhe tu jepja njohuri në qoftë se donin.

Gjatë punës sime shumë vjeçare profesionale kam fituar aftësinë për të diagnostikuar dhe trajtuar njerëzit me sëmundje në fushën e endokrinologjisë dhe diabetit.

Fusha ime profesionale e punës është: çrregullimet e tiroides, çrregullimet e veshkave, tumoret endokrine, sindroma e vezorëve policistike dhe çrregullimet të tjera riprodhuese tek gratë, dijabeti, shtatzania dhe dijabeti dhe çrregullime të tjera endokrine në shtatzani. Unë i bëra të gjitha këto dhe i bëj me gjithë zemër, dhe tani unë jam një konsultante në PZU “Srce”

Përvojë pune dhe arsimim

Shkolla fillore: Shkolla fillore “ 11 tetor, Shkup

Arsimi i mesëm: Shkolla e mesme’’Rade Jovçevski Korçagin”, Shkup

Arsimi i lartë: fakulteti i Mjekësisë në Universitetin e “ Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup, në vitin 1975.

Punësimi:

1975- Spitali Geriatrik Shkup

1975-2015- Klinika Universitare për endokrinologji, diabet dhe çrregullime metabolike, Shkup

2015 – PZU – “Srce” si konsultues

Pozicionet dhe përvoja profesionale

1977-1981- Specializim në mjekësinë e brendshme, Klinika e endokrinologjisë, Qendra klinike universitare , Shkup

1989- Shef i klinikës së Endokrinologjisë

1987- Endokrinolog nga shoqata Jugosllave e endokrinologjisë ( mban një çertifikatë)

2003-Subspecialist në Endokrinologji dhe diabet Fakulteti Mjekësor, Shkup

1999- 2007- Kryetar i Shoqatës Shkencore të endokrinologëve dhe dijabetologëve të Maqedonisë

2015- Anëtar i komisionit Kombëtar për diabetin, Ministria e shëndetësisë, Maqedoni

Titujt e Universitetit: Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “ Shën. Kirilit dhe Metodit, e diplomuar më 1975

Për profesor asistent i mjekësisë së Brenshme, u zgjodh më 1985

Disertacion doktorature me titull “ boshti Hipotalamik – hipofizë – veshkave dhe vezoreve në hirsutizëm” e mbrojti atë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti “ Shën Kirilit dhe Metodit, më 1997

Për bashkëpunim shkencor në Fakultetin e Mjkësisë në Shkup, u zgjodh më 1998

Për profesor asistent në lëndën e mjekësisë së Brendshme u zgjodh në vitin 2002

Zgjedhet profesor i asociuar ( i çrregullt) në vitin 2003.

Për profesor të rregullt e zgjedhur në vitin 2008.

Anëtarësimi:

Oda Mjekësore e Maqedonisë

Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë

Shoqata shkencore e endokrinologëve dhe diabetologëve të Maqedonisë

Shoqata e internistëve të Maqedonisë

Shoqata Evropiane e endokrinologjisë

Shoqata Evropiane për studimin e diabetit

Arsimi pasuniversitar:

Spitali kantonal Universitar- Gjenevë, Zvicër, 1995

OBSH, Kurs trajnimi për edukatorët në parandalimin e komplikimeve kronike të diabetit, Grimez, Zvicër, 1995

OBSH, Kurs edukimi për edukatirët mbi diabetin, ndërlikimet diabetike, diabetin dhe shtatzaninë, 2000, Shkup

Kurs për praktikë të mirë klinike të destinuar për studiuesit- mban një çertifikat për GCP in ICH, Ohër, 2000

ECE, kurs pasuniversitar në endokrinologji, 2006 Ohër

ECE, kurs pasuniversitar në endokrinologji, 2013, Zagreb

EASD, kurs pasuniversitar në diabetologji, 2016, Shkup

Arsimim me pjsëmarrje në mbi 30 kongrese brenda dhe jashtë vendit

Pjesëmarrës në projekte:

BIAsp-1069: Studim shumëkombësh, i rastësishëm, i kontrolluar, i verbër dyfish i grupeve paralele për të krahasuar efikasitetin dhe sigurinë  dy herë në ditë insulinë bipazike aspart 30 dhe insulinës NPH në subjektet me diabet të tipit 2, nga marsi deri në nēntor 1999.

NN304-1385: Studim grupor shumëqendror, shumëkombësh, i hapur, I rastësishëm, për të krahasuar insulinën detemir + insulin aspart me insulinën NPH insulinë + e tretshme në njerëz në subjektet me diabet tip 2 në terapinë bazale të bolusit, nga tetori 2001 deri në korrik 2002.

Përmirësimin e kujdesit për diabetin dhe ndërlikimet kronike përmes kontrollit të rreptë të glikemisë  në përputhje me programin Kombëtar të parandalimit të diabetit, 2002- 2004.

Kontribut profesional:

Themelues i endokrinogjisë riprodhuese tek gratë, në klinikë.

Prezantoi shqyrtimin e diabetit gestacional në shtatzëni: kujdes i veçantë për menaxhimin dhe trajtimin e grave me diabet gestacional në shtatzëni.

Çmime dhe mirënjohje profesionale:

Pllakë nga Oda Mjekësore e Maqedonisë , në vitin 2005

Mirënjohje, nga Shoqata e Endokrinologëve dhe Diabetologëve të Maqedonisë, për menaxhimin e suksesshëm afatgjatë të shoqatës, Mavrovo, vitin 2016

Mirënjohje për kontributin në zhvillimin dhe punën e Fakultetit të Mjekësisë, 70 vjetori i Fakultetit, Shkup, vitin 2017

Mirënjohje nga Shoqata e grave të Qytetit të Shkupit, vitin 1997

 

 

ABOUT Prof. Emeritus Dr. Brankica Krstevska

specialist internist - endokrinolog

Prof. Emeritus Dr. Brankica Krstevska. I enrolled in the Faculty of Medicine and I was not wrong. I was advancing in the profession. I became a doctor, then a specialist internist, and then a subspecialist-endocrinologist. As a professor, I was given the opportunity to teach young doctors and to selflessly impart knowledge to them, as much as they wanted.
During my many years of professional work, I have acquired the skill of diagnosing and treating people with diseases in the field of endocrinology and diabetes.

My professional field of work is: thyroid disorders, adrenal disorders, endocrine tumors, polycystic ovary syndrome and other reproductive disorders in women, diabetes, pregnancy and diabetes and other endocrine disorders in pregnancy. I do it all with my heart and since 2015 I am a consultant in PHI “Internal Medicine Center SRCE”.

Work experience and education:

Primary education: Primary school “11 October”, Skopje

Secondary education: High school “Rade Jovcevski Korcagin”, Skopje

Higher education: Faculty of Medicine at the University “St. Cyril and Methodius ”in Skopje, 1975

Jobs: 

1975 – Geriatric Hospital, Skopje

1975 – 2015 – University Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Disorders, Skopje

2015 – PHI – “Heart”, as a consultant

Positions and professional experience:

1977 – 1981 – Specialization in Internal Medicine, Clinic of Endocrinology, University Clinical Center, Skopje

1989 – Head of the Endocrinology Clinic

1987 – Endocrinologist from the Yugoslav Endocrinology Association (holds a certificate)

2003 – Subspecialist in Endocrinology and Diabetology, Faculty of Medicine, Skopje

1999-2007 – President of the Scientific Association of Endocrinologists and Diabetologists of Macedonia

2015 – Member of the National Diabetes Commission, Ministry of Health, Macedonia

University titles: Faculty of Medicine, University “St. Cyril and Methodius ”, ended in 1975

1985 – Selected an Internal Medicine Assistant

1997 – Completed her doctoral dissertation entitled “Hypothalamic-Pituitary-Adrenal and Ovarian Axis in Hirsutism” at the Medical Faculty, University “St. Cyril and Methodius ”

1998 – Elected a research associate at the Medical Faculty in Skopje

2002 – Elected Assistant Professor of Internal Medicine

2003 – Elected Associate Professor

2008 – Elected professor at the Medical Faculty in Skopje

Memberships:

Medical Chamber of Macedonia

Macedonian Medical Association

Scientific Association of Endocrinologists and Diabetologists of Macedonia

Association of internists of Macedonia

European Endocrinological Association

European Association for the Study of Diabetes

Postgraduate education:

University Cantonal Hospital – Geneva, Switzerland, 1995

WHO, Training Course for Educators in the Prevention of Chronic Complications of Diabetes, Grimmens, Switzerland, 1995

WHO, Training course for educators on diabetes, diabetic complications, diabetes and pregnancy, 2000, Skopje

Good Clinical Practice Course for Researchers – Holds GCP in ICH Certificate, Ohrid, 2000

ECE , postgraduate course in endocrinology, 2006, Ohrid

ECE , Postgraduate Course in Endocrinology, 2013, Zagreb

EASD, Postgraduate Course in Diabetology, 2016, Skopje

Education with participation in over 30 congresses in the country and abroad.

Project participant:

BIAsp-1069 : Multinational, randomized, controlled, double-blind study of parallel groups comparing the efficacy and safety of twice daily biphasic insulin aspart 30 and NPH insulin in subjects with type 2 diabetes from March to November 1999.

NN304-1385: Multicenter, multinational, open, randomized, parallel group study comparing insulin detemir + insulin aspart with NPH insulin + human soluble in subjects with type 2 diabetes on basal bolus therapy, October 2001 to July.

Improving Diabetes Care and Chronic Complications through Strict Glycemic Control in accordance with the National Diabetes Prevention Program, 2002-2004.

Professional contribution:

Founder of Reproductive Endocrinology in Women at the clinic.

Introduced gestational diabetes screening in pregnancy; special care for the management and treatment of women with gestational diabetes.

Awards and professional recognitions:

Medical Chamber of Macedonia Plaque, 2005

Acknowledgment, from the Association of Endocrinologists and Diabetologists of Macedonia, for successful long-term management of the association, Mavrovo, 2016

Acknowledgment for contribution to the development and work of the Faculty of Medicine, 70-year  jubilee of the Faculty, Skopje, 2017

Acknowledgment from the Association of Women of the City of Skopje, 1997.