ABOUT Prof. Emeritus Dr. Mirko Krstevski

specialist-internist, subspecialist - gastroenterohepatolog

Prof. Emeritus Dr. Mirko Krstevski, specialist- internist, subspecialist – gastroenterohepatolog, i lindur më 28.02.1949.

Konsultant në PZU ,, Qendrën pë sëmundje të brendshme SRCE’’ që  nga viti 2013.

Përvojë pune dhe arsimim

Më 1973 Fakulteti i Mjekësisë në Univerzitetin ‘’ Shën Kirili dhe Metodi’’ në Shkup

Shkolla e Mesme Rade Jovçevski- Korçagin, Shkup

Shkollat tetëvjeçare “Goce Delçev” dhe “Kuzman Josifovski”, Shkup

Që nga viti 2013 si konsultant në PZU ,, Qendra për sëmundje të brendshme SRCE’’

Përvojë pune dhe profesionale:

Klinika për gastroenterohepatologji në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup ku qëndroi deri në pension në vitin 2013.

Nënspecializimi në gastroenterologji, vitin 2000.

Ai u zgjodh profesor i rregullt në vitin 2000.

Ai u zgjodh profesor i asociuar ( çrregullt) në vitin 1995.

Disertacion doktoral me titull “ Vendi dhe roli i rectosigmoidoskopisë dhe kolonoskopisë fibraoptike në zbulimin e malinjeve të zorrës së trashë dhe profilaksisë së kancerit kolorektal” , e mbrojti atë në vitin 1990.

U zgjodh asistent Profesor i Mjekësisë së Brendshme në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Shën. Kirilit dhe Metodit në vitin 1990.

Specializimi në Mjekësinë e Brendshme filloi në 1976 dhe ai kaloi provimin e specialistit në Mars vitin 1981.

Ai u zgjodh asistent në lëndën e Mjekësisë së Brendshme në vitin 1976.

1974-1975. Shërbimi  Urgjent mjekësor  në qendrën Shëndetësore Shkup.

Arritjet më të rëndësishme profesionale:

Pas një qëndrimi tre- mujor në Lion, Francë, ai futi lidhjen endoskopike dhe krioterapinë në trajtimin e hemorroideve gjakderdhëse në Universitetet e “ St. Gallen” dhe “Eduart Eriot “.

Në 1990 ai promovoi endoskopinë e zorrës së trashë si një procedurë shqyrtimi për zbulimin e hershëm dhe heqjen e pararendësve të kancerit të zorrës së trashë.

Informacionet shtesë:

  • Shef i laboratorit për endoskopi tretëse në Klinikën për gastroenterohepatologji në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Shën. Kirilit dhe Metodit në Shkup
  • Anëtar i dhomës mjekësore të Republikës së Maqedonisë (LKM)
  • Anëtar i komitetit të etikës në LKM
  • Zëvendës drejtori i qendrës Klinike Shkup, Universiteti Shën. Kirili dhe Metodi
  • Kryetar i shoqatës Shkencore të gastroenterohepatologëve të Republikës së Maqedonisë
  • Anëtar i shoqatës mesdhetare për SIZ ( sëmundje iflamatore e zorrëve) IBD RESEARCH GROUP
  • Anëtar i shoqatës evropiane dhe botërore të gastroenterologjisë
  • Anëtar i shoqatës botërore për endoskopinë tretëse
  • Anëtar i shoqatës së mjekëve të Maqedonisë
  • Anëtar i shoqatës së internistëve të Maqedonisë

Qëndrimet studimore jashtë vendit:

2013 vit. Kurs në endoskopi operative, Rim

2012 vit. –  Java Evropiane e gastroenterologjisë, Stokholm

2008 vit.-  Kongresi Botëror gastroenterologjik, Montreal

2004 vit. – Takimi i 39- të vjetor i shoqatës Evropiane të testimit të mëlqisë, Berlin, Gjermani

2001 vit. – Program trajnimi i barnave me recetë racionale, Universiteti I Pitsburg, Qendra për farmakologji klinike, Pitsburg, Pensilvania, SHBA

2000 vit. – Imunosupresioni në SIZ, standardet dhe udhëzimet e reja, Freiburg, Gjermani

1999 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Rim, Itali

1999 vit. Konferenca e projektit, dëmtimi i veshkave në pacientët me SIZ, Napoli, Itali

1997 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Birmingem, Anglija

1996 vit. – Simpozium popullor, Lugano, Zvicër

1996 vit.- Java Evropiane e gastroenterologjisë, Paris

1995 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Berlin, Gjermani

1991 vit. – Qëndrim studimor në spitalin e Qytetit në Nunberg si stipendist  i Qytetitn të Nunbergut, Gjermani

1990 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Amsterdam

1985 vit. – Qëndrimi në Lion, në Universitetet e “ Eduard Eriot dhe St. Eugeni si stipendist i qytetit në Lion, Francë

Çmime dhe mirënjohje profesionale:

Pllaka e dhomës Mjekësore të R. Maqedonisë, 2002

Çmimi Trifun Panovski, 2008

Artikuj dhe artikuj në monografi, libra shkollorë, kryesisht ndihma shkencore:

Kapitulli, Sëmundjet e zorrës së trashë, Libri shkollor i Mjekësisë së Brendshme, viti 2005.

Kapitulli, Metodat e ekzaminimit të zorrës së trashë, libri i ekzaminimit klinik, viti 2006.

Autor dhe bashkëautor i më shumë se 80 punimeve kërkimore shkencore

Mbështetje kërkimore shkencore:

Fushë e përgjithshme me interes shkencor- gastroenterologjia

Fushë më e ngushtë me interes shkencor- endoskopia tretëse, shqyrtimi dhe zbulimi I hershëm i kancereve të tretjes

Projekte shkencore:

Dëmtimi i veshkave me SIZ, Antverp, Belgjikë ( Studimi Ndërkombëtar,Multicenter, viti 1998-2000, Ndihmës Studiues )

Karakteristikat epidemiologjike dhe cilësia e jetës në pacientët me SIZ ( Mesdheu për SIZ, grupi I punës së SIZ), viti 2003.

Karakteristikat epidemiologjike në pacientët me kolit Ulceroz dhe sëmundjen e Kronovës në Republikën e Maqedonisë., viti 2000-2003, udhëheqës

Vendi dhe roli i terapisë mjekësore në parandalimin e venave me Variçe në pacientët me cerozë, , viti 2000-2004, Akademia e Shkencave e Maqedonisë, ndihmës studiues.

 

ABOUT Prof. Emeritus Dr. Mirko Krstevski

specialist-internist, subspecialist - gastroenterohepatolog

Prof. Emeritus Dr. Mirko Krstevski, specialist – internist, subspecialist – gastroenterohepatologist, born on February 28, 1949. Consultant at PHI “Internal Medicine Center SRCE” since 2013.

Work experience and education:

1973 Faculty of Medicine at the University “St. Cyril and Methodius ”in Skopje

Rade Jovcevski-Korcagin High School, Skopje

Consultant in PHI “Center for Internal Diseases HEART” Since 2013

Work and professional experience:

Clinic for gastroenterohepatology at the Medical Faculty in Skopje where he remained until his retirement in 2013

Subspecialization in Gastroenterology, 2000

Elected professor at the Faculty of Medicine in 2000

Elected associate professor at the Faculty of Medicine in 1995

Completed his doctoral dissertation entitled “The Place and Role of Rectosigmoidoscopy and Fiberoptic Colonoscopy in the Detection of Colorectal Malignancies and the Prophylaxis of Colorectal Cancer” in 1990

Elected assistant professor of Internal Medicine at the Faculty of Medicine at Ss. Cyril and Methodius in 1990

Specialization in internal medicine in 1976 and passed the specialist exam in March 1981

Elected Assistant Professor of Internal Medicine in 1976

1974-1975 Emergency Medical Service at the Health Center Skopje

 

Most significant professional achievements:

After a three-month stay in Lyon, France, at the University “St. Eugene – Jules Courmont and Edward Eriot he introduced endoscopic ligation and cryotherapy to treat bleeding hemorrhoids

In 1990, he promoted colon endoscopy as a screening procedure for the early detection and removal of precursors of colon cancer

Additional information:

Head of Digestive Endoscopy Laboratory at the Clinic for  Gastroenterohepatology at the Medical Faculty of Ss. Cyril and Methodius in Skopje

Member of the Medical Chamber of the Republic of Macedonia (LKM)

Member of the Ethics Committee at LKM

Deputy Director of the Clinical Center Skopje Ss. Cyril and Methodius

President of the Scientific Association of Gastroenterohepatologists of the Republic of Macedonia

Member of the Mediterranean Association for IBD (inflammatory bowel disease) IBD RESEARCH GROUP

Member of the European and World Gastroenterological Association

Member of the World Association for Digestive Endoscopy

Member of the Macedonian Medical Association

Member of the Association of Internists of Macedonia

Study stays abroad:

2013- Operative Endoscopy Course, Rome

2012 – European Gastroenterology Week, Stockholm

2008 – World Gastroenterological Congress, Montreal

2004 – 39th Annual Meeting of the European Liver Testing Association, Berlin, Germany

2001 – Rational Prescription Drug Training Program, University of Pittsburgh, Center for Clinical Pharmacology, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

2000 – Immunosuppression at BCC, Standards and New Directions, Freiburg, Germany

1999 – European Gastroenterology Week, Rome, Italy

1999 – Project Conference, Renal Impairment in Patients with VCC, Naples, Italy

1997 – European Gastroenterology Week, Birmingham, England

1996 – Falk Symposium, Lugano, Switzerland

1996 – European Gastroenterology Week, Paris

1995 – European Gastroenterology Week, Berlin, Germany

1991 – Study stay at the City Hospital in Nuremberg, as a scholarship holder in the city of Nuremberg, Germany

1990 – European Gastroenterology Week, Amsterdam

1985 – Stay in Lyon, at the Universities “Eduard Eriot and St. Eugene ”as a scholarship holder in the city of Lyon, France

Awards and professional recognitions:

Plaque of the Medical Chamber of the Republic of Macedonia, 2002

The Trifun Panovski Award, 2008

Articles and articles in monographs, textbooks, teaching aids:

Chapter, Bowel Diseases, Textbook of Internal Medicine, 2005

Chapter, Bowel Test Methods, Textbook Clinical Trial, 2006

Author and co-author of more than 80 scientific research papers

Scientific research support:

General area of ​​scientific interest – Gastroenterology

Narrow field of scientific interest – Digestive endoscopy, screening and early detection of digestive cancers

Scientific projects: 

Renal Impairment in BCC Patients, Antwerp, Belgium (International Multicenter Study, 1998-2000, Assistant Researcher)

Epidemiological Characteristics and Quality of Life in Patients with BCC (Mediterranean for BCC, BCC working group), 2003

Epidemiological Characteristics in Patients with Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease in the Republic of Macedonia, 2000-2003, leader

The Place and Role of Medical Therapy in the Prevention of Varicose Veins in Patients with Cirrhosis, 2002-2004, Macedonian Academy of Sciences, research assistant