ABOUT Viktorija Tasevska

punëtor administrativ

Viktorija Tasevska, Juriste e dilomua, e lindur në Shkup, e punësuar rregullishtnë PZU “Qendra për sëmundje të brendshme SRCE” që nga viti 2005.

Arsimim dhe përvoj pune:

Arsimimi:

Përfundoi studimet në fakultetin juridik ,, Justiniani I” në Universitetin ,, Shën Kirilit dhe Metodit” në Shkup

Mbaroi shkollën e mesme ,, Boris Kidriç” në Shkup

Përvojë pune:

Që nga viti 2005, e punësuar rregullisht në PZU,, Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”  si përgjegjëse për çështjet administrative dhe financiare

Dy vjet pas diplomimit ajo ndjek një praktikë në gjykatën Ekonomike në Shkup

 

Hobi

  • librat e leximit
  • duke parë filma
  • dietë të shëndetshme
  • ecën në natyrë

ABOUT Viktorija Tasevska

punëtor administrativ

Viktorija Tasevska, LLB, born in Skopje, has been working in the Internal Medical Center, Srce since 2005.

Education and work experience:

Education:

Graduated from “Justinijan prvi” Faculty of Law, at S. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia

Boris Kidrich, law high school, Skopje

 

Work experience:

2005 – present, administrative and financial manager in Internal Medicine Center, Srce

Two years after the graduation attends professional training in the Magistrate Court in Skopje

Hobbies:

  • reading books
  • watching good films
  • healthy food
  • outdoor walks