ABOUT Др. Маја Врчаковска

специјалист интернист

Др. Маја Врчаковска, специјалист по интерна медицина, родена 01.05.1980 год. во Скопје, редовно вработена во ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ” од 2012 година.

Моментално на дополнителна доедукација-супспецијализација по кардиологија.

Работно искуство и образование:

Сегашна работна позиција-спец.интернист, редовно вработена во ПЗУ  “Центар за внатрешни болести СРЦЕ”

2007-2011 год. – Редовно вработен доктор на медицина-Специјална болница за кардиохирургија  “Филип Втори”

2005-2006 год. – Волонтер на оддел за општа хирургија, Воена болница, Скопје

01.1998-05.1999 год. – Активен предавач во средни училишта во Р. Македонија за Промоција на сексуално и репродуктивно здравје по PHARE (Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern Europe)

2018 год. – Во тек на супспецијалистички студии по кардиологија

2015 год. – Завршена специјализација по интерна медицина, Медицински Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

1999-2005 год. – Доктор на медицина, степен на едукација – мастер, Тракиски Универзитет, Стара Загора, Бугарија

1995-1999 год. – Средно медицинско училиште, “Др. Панче Караѓозов”, отсек медицински сестри, дипл. медицинска сестра

Дополнителни вештини/информации:

 • Член на Европско кардиолошко здружение
 • Член на Македонско кардиолошко здружение
 • Член на Македонско интернистичко здружениe
 • Член на Европско здрушение за метаболна грижа на пациенти (ESPEN)
 • Сертификат за Tripple S Learning (sales, service and success)
 • Сертификат за основно одржување во живот (BLS)
 • Европски сертификат за напреднато одржување во живот (ALS)
 • Интернационално здружение за минимално инвазивна хирургија ISMICS (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery), Турција, 2007 год.
 • Активен учесник на Вториот конгрес за пнеумофтизиологија на РМ, 2011- Картагенер синдром, приказ на случај
 • Учество на 8-ми Основен курс за клиничка нутриција – ACCN, Белград, април 2012 год.
 • Учество на 8-ми Напреден курс за метаболна грижа -ESPEN, октомври 2012 год., Дубровник
 • Активно учество на Интернационалниот конгрес за пулмологија, 2013 год., Белодробна тромбоемболија после биопсија на простата, приказ на случај
 • Презентација на Еректилна дисфункција и кардиоваскуларен ризик (васкулогена и ендокрина етиологија), 2013 год., Универзитетска клиника за кардиологија
 • Презентација на Акутен коронарен синдром како прва манифестација на вистинска полицитемија рубра-приказ на случај, 2015 год., Универзитетска клиника за кардиологија
 • Учество во 3-та клиничка фаза за нов Х-3 рецепторен антагонист во третман на опструктивна ноќна апнеа

Истражувач во Фаза 3, двојно слепа, рандомизирана паралелна студија за споредба на ефектот и безбедноста кај високоризични пациенти за кардиоваскуларни заболувања со мешана дислипдемија со 12 месечна  апликација на фиксно дозна комбинација на  Fenofibrate 160mg и  Pravastatin 40mg (PRAVAFENIX) наспроти Atorvastatin 20 mg

Хоби:

 • скијање
 • јавање коњи
 • велосипедизам
 • стрелаштво
 • изработка на модни креации
 • посветен фан и познавач на филмската и драмска уметност