ABOUT Др. Маја Врчаковска

специјалист интернист – кардиолог

Др. Маја Врчаковска, специјалист-интернист, супспецијалист-кардиолог, родена 01.05.1980 год. во Скопје, редовно вработена во ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ” од 2012 година.

Работно искуство и образование:

Работно искуство и образование:

Сегашна работна позиција – специјалист интернист, супспецијалист кардиолог, редовно вработена во ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ”

2007-2011 год. – Редовно вработен доктор на медицина – Специјална болница за кардиохирургија “Филип Втори”

2005-2006 год. – Волонтер на оддел за општа хирургија, Воена болница, Скопје

01.1998 – 05.1999 год. – Активен предавач во средни училишта во Р. Македонија за Промоција на сексуално и репродуктивно здравје по PHARE (Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern Europe)

2020 год. – Завршена супспецијализација по кардиологија, Медицински Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

2015 год. – Завршена специјализација по интерна медицина, Медицински Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

1999-2005 год. – Доктор на медицина, степен на едукација – мастер, Тракиски Универзитет, Стара Загора, Бугарија

1995-1999 год. – Средно медицинско училиште, “Др. Панче Караѓозов”, отсек медицински сестри, дипл. медицинска сестра

Дополнителни вештини/информации:

 • Член на Европско кардиолошко здружение
 • Член на Македонско кардиолошко здружение
 • Член на Македонско интернистичко здружениe
 • Член на Европско здрушение за метаболна грижа на пациенти (ESPEN)
 • Сертификат за базична ехокардиогарфија од Универзитетската клиника за кардиологија
 • Сертификат за Tripple S Learning (sales, service and success)
 • Сертификат за основно одржување во живот (BLS)
 • Европски сертификат за напреднато одржување во живот (ALS)
 • Интернационално здружение за минимално инвазивна хирургија ISMICS (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery), Турција, 2007 год.
 • Активен учесник на Вториот конгрес за пнеумофтизиологија на РМ, 2011- Картагенер синдром, приказ на случај
 • Учество на 8-ми Основен курс за клиничка нутриција – ACCN, Белград, април 2012 год.
 • Учество на 8-ми Напреден курс за метаболна грижа -ESPEN, октомври 2012 год., Дубровник
 • Активно учество на Интернационалниот конгрес за пулмологија, 2013 год., Белодробна тромбоемболија после биопсија на простата, приказ на случај
 • Презентација на Еректилна дисфункција и кардиоваскуларен ризик (васкулогена и ендокрина етиологија), 2013 год., Универзитетска клиника за кардиологија
 • Презентација на Акутен коронарен синдром како прва манифестација на вистинска полицитемија рубра-приказ на случај, 2015 год., Универзитетска клиника за кардиологија
 • Учество во 3-та клиничка фаза за нов Х-3 рецепторен антагонист во третман на опструктивна ноќна апнеа

Истражувач во Фаза 3, двојно слепа, рандомизирана паралелна студија за споредба на ефектот и безбедноста кај високоризични пациенти за кардиоваскуларни заболувања со мешана дислипдемија со 12 месечна  апликација на фиксно дозна комбинација на  Fenofibrate 160mg и  Pravastatin 40mg (PRAVAFENIX) наспроти Atorvastatin 20 mg

Хоби:

 • скијање
 • јавање коњи
 • велосипедизам
 • стрелаштво
 • изработка на модни креации
 • посветен фан и познавач на филмската и драмска уметност