ABOUT Проф. Eмеритус Др. Катица Зафировска

специјалист интернист - нефролог

Проф. Емеритус Др. Катица Зафировска, специјалист-интернист, супспецијалист – нефролог, хипертензиолог, родена 22.12.1946 год. Во Пробиштип, Р. Македонија. Работи како консултант во ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ” од 2013 година

Работно искуство и образование:

Образование:

Супспецијализација – 1992 год. Медицински факултет, Скопје, субспецијализација по Нефрологија

Докторски студии – 1981 год. Медицински факултет, Скопје, теза: ”Биполарна анализа на артериската

Хипертензија преку програмирана функционална процена на бубрезите”

Специјализација – 1976 год. Медицински факултет, Скопје, Специјализација по Интерна медицина

Последипломски студии – 1977 год. Медицински факултет, Скопје, тема: “Промени во тубуларниот транспорт за вода кај секундарните  тубулопатии”

Високо образование – 1970 год. Медицински факултет, Скопје

Средно образование – Гимназија „Јосип Броз Тито“

Основно образование – ОУ „Његош“ (сегашно „Песталоци“)

Работно искуство:

Иституција:  Место: Период:  Работно место:
Клиника за интерни болести Скопје 1971 – 1974 Лекар
Клиника за интерни болести Скопје 1974 – 1978 Лекар на специјализација
Клиника за нефрологија Скопје 1978 – 1978 Лекар специјалист
Клиника за нефрологија Скопје 1978 – 1997 Шеф на Одделение за функцио-структурна процена на бубрезите
Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 1997 – 1999 Директор на Клиниката за нефрологија
Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 1999 – 2002 Шеф на Одделението за функцио-структурна процена на бубрезите
Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 2002 – 2006 Директор на Клиниката за нефрологија
Клинички центар – Скопје, Клиника за нефрологија Скопје 2006 – 2008 Шеф на Одделението за функционална процена и хипертензија со амбуланта
Клиника за нефрологија Скопје 2008 – 2012 Шеф на Одделението за функционална процена и хипертензија со амбуланта
„Промедика“ медицински центар Скопје 2012 – 2013 Консултант – супспецијалист нефролог, хипертензиолог
ЕУРМ – Стоматолошки факултет Скопје 2013 – 2017 Визитинг професор по предметот Интерна медицина
Центар за внатрешни болести “СРЦЕ” Скопје 2013 – денес Консултант – супспецијалист нефролог, хипертензиолог
Искуство со додипломски, последипломски и докторски студии:
Институција: Место: Период: Работно место:
Додипломски студии:
Медицински Факултет Скопје 1974 – 1978 Помлад асистент по предметот Интерна медицина
Медицински Факултет Скопје 1978 – 1981 Постар асистент по предметот Интерна медицина
Медицински Факултет Скопје 1981 – 1987 Доцент по предметот Интерна медицина
Медицински Факултет Скопје 1987 – 1992 Вонреден професот по предметот Интерна медицина
Медицински Факултет Скопје 1992 – 2012 Редовен професор по предметот Интерна медицина
Медицински Факултет Скопје 2006 – 2012 Професор по предметот Основи на научната работа
ЕУРМ – Стоматолошки факултет Скопје 2013 – 2017  

Визитинг професор по предметот Интерна медицина

 

Трогодишните стручни студии за виши медицински техничари, дефектолози, физиотерапевти и рентген технолози:
Медицински Факултет – дисперзирани студии факултет „Гоце Декчев“ – Штип  

Скопје

 

2007 – 2008

 

Професор по предметот Основи на научната работа

Медицински Факултет Скопје 2006 – 2012 Професор по предметот Основи на научната работа
Последиплмски студии, магистериум:
Медицински Факултет Скопје 1995 – 2012 Професор по предметот Основи на методологијата на научната работа
Докторски студии:
Медицински Факултет Скопје 2010 – 2014 Професор по предметот Принципи на добрата клиничка пракса
Медицински Факултет – доктроски студии Скопје 2010 – 2014 Професор по предметот Пријавување на научни проекти
Раководни и други  функции  (во и надвор од професионалната работа ):

 

Институција: Место: Период: Раководна функција:
Клиника за нефрологија Скопје 1978 – 1997

1999 – 2002

Шеф на Одделението за функцио-структурна процена на бубрезите
Клиника за нефрологија Скопје 1997 – 1999

2002 – 2006

Директор на Клиниката за нефрологија
Клиничкиот центар – Скопје Скопје 1997 – 1999 Помошник директор  за стручни прашања
Македонско лекарско друштво Скопје 1993 – 1997 Претседател – Комисијата за стручни прашања
Македонско лекарско друштво Скопје 1998 – 2000 Претседател – Комисијата за Човекови права
Лекарската комора на Македонија Скопје 1998 – 2002 Преседател – Комисијата за стручни прашања и континуирана медицинска едукција
Медицински  факултет Скопје 1989 – 1995 Претседател- Одбор за последиломски студии (Магистериум) – 3 мандати
Медицински факултет Скопје 2006 – 2012 Шеф – Катедра по предметот Основи на научната работа
Лекарската комора на Македонија Скопје 2006 – 2012 Главен и одговорен уредник на “Vox medici” – гласило на Лекарската комора
Македонска асоцијацја за хипертензија Скопје 2002 – 2016 Претседател

 

Професионални посети и специјализации:

 

1978                      Hammersmith Hospital, London, UK – едукација од овласт на Дијализа и трансплантација

1984                       Guy’s Hospital и Charring Cross Hospital Research Center, London, UK – едукација од областа на истражувања на хипертензијата

1997                      Barcelona, Lisbon и Sofia – WHO Fellowship – CINDI  Program –програма  контрола на хипетензија на ниво на заедница

 

Професионален и истражувачки интерес:

Главни полиња: Нефрологија/Хипертензија

Едукациони процеси: принципи и пракса

Медицина заснована на докази

Посебен интерес: Хипертензија во гравидитет

Ризик фактори за хипертензија

Хормони и бубрег

Имплементација на МЗД упатства

Членство во национални и интернационални здруженија:

2001 – денес                      Македонска асоцојација за хипертензија, оснивач и претседател до 2015 год.

2008 – 2012                        Лекарска комора на Р. Македонија, главен и одговорен уредник на гласилото на Лекарската комора “Vox medici”

1998 – 2001                         Македонско лекарско друштво, претседател на Комитет за човекови права

1996 – 2012                         International Society of Nephrology – ISN, член

1980 – денес                      Македонско здружение за нефрологија, член

1992 – денес                      Македонско здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, член, претседател на собрание до 2001 год.

1993 – 2012                        Македонско лекарско друштво, член, член Управувачкиот одбор  од 1993 до 2002, претседател на Комитет за конинуирана медицинска асоцијација од 1993 до 1997 год.

1993 – 2002                         European Renal Association (ERA/EDTA), член

1994 – 2000                         Национален комитет за промоција на еднаквост меѓу половите, претседател на Работна група за здравје на жената

1995 – 2000                         Лекарска комора на Р. Македонија, претседател на техничкиот комитет

Поважни награди и признанија:

1975                       Прва награда за најдобар труд/презентација како коавтор “Дијагностички алгоротми”, XIX  Југословенска конференција ETAN, 1975 год.

1992                       Признание „8-ми март“, за успешна работа врз целите на Организацијата на жените на Р. Македонија.

1994                       Плакета  – за значаен придонес во остварувањето на целите и задачите на Сојузот на здруженијата на лекарите на Македонија (1993 год.)

  • Повелба “Д-р. Трифун Пановски” на Македонското лекарско Друштво (1999 год.) (највисоко признание од Македонското лекарско друштво)
  • “Bruno Watschinger Prize” за најдобра постер презентација (коавтор): Decreased nitric oxide in essential hypertension – is  it due to predominant vasoconstriction?”, Linz, Austria, 2000

2014                       Избрана за Извонреден доктор од Медицинскиот форум на Југоисточна Европа

 

 

Други интереси и хоби:

  • заштита на планетата и животот на неа, посебно заштитата на бездомните животни
  • почитувач на уметноста – посебно на музиката и сликарството
  • гаење и аранжирање на цвеќе
  • готвење и гостење на роднини и пријатели
  • колекционер на минерали