ABOUT Проф. Др. Татјана Миленковиќ

специјалист интернист - ендокринолог

Проф. Др. Татјана Миленковиќ, специјалист по интерна медицина, ендокринолог. Редовен професор по интерна медицина при Медицинскиот Факултет – Скопје и актуелен шеф на одделот за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Работи како консултант во Центарот за внатрешни болести “Срце” од 2021 г.

Образование:

Докторат – 1999 г., Медицински Факултет Скопје

Магистратура – 1990 г., Медицински Факултет Скопје

Доктор по медицина – 1984 г., Медицински Факултет Скопје

Специјализации:

Супспецијалист по ендокринологија – 2004

Специјалист по интерна медицина – 1991

Вработувања: 

Основач на одделот за едукација на луѓе со дијабетес, 1995 г.

Клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот Скопје од 1985 г. – до денес

Консултант во Центарот за внатрешни болести „Срце”, 2021 г.

Наставна дејност:

Од 1986 г. во настава, на катедрата по интерна медицина од помлад асистент до редовен професор – 2012 г.

Едукативни програми:

Дијабетолошки центар, Ipswich – Англија 2000 г.

Стено-центар Копенхаген, Данска 1994 г.

Учество во национални и меѓународни проекти:

Програми за едукација кај луѓето со дијабетес – Светска здравствена организација во Македонија, 2001 – 2002 г.

Медицина базирана на докази – водач на тимот за ендокринологија, Министерство за здравство, 2005 – 2006 г.

Медицина базирана на докази – водач на тимот за ендокринологија, Министерство за здравство, 2012 – 2014 г.

Проект за превенција на дијабетес, ФЗО – 2013 г.

Водач на тимот за ендокринологија – едукација на доктори од ПЗЗ, 2014 г.

Учество во клинички студии вклучувајќи GCP тренинг:

Истражувач во следните клинички студии:

 

BLOSSOM (Efficacy of pregabalin and duloxetine in patients with painful diabetic peripheral neuropathy (PDPN), 2019 y.

NN9535-4386 – SUSTAINE 11 (Effect of Semaglutide Once-weekly Versus Insulin Aspart Three Times Daily, Both as Add on to Metformin and Optimised Insulin Glargine (U100) in Subjects With Type 2 Diabetes), 2019 y.

EFC 1475 – SCORED (Sotagliflozin in Patients with Diabetes and and Chronic Kidney Disease), 2019 y.

LPS 15017 Global premix (A multi-center open-label parallel group randomized controlled trial to compare iGlarLixi versus premixed insulin in patients with type 2 diabetes who have failed to achieve glycemic control with basal insulin and oral antidiabetic agents, 2019 y.

NN9535-3625 SUSTAINE 4 (Efficacy and Safety of Semaglutide Once Weekly Versus Insulin Glargine Once Daily as add-on to Metformin With or Without Sulphonylurea in Insulin-naïve Subjects with Type 2 Diabetes), 2015 y.

NN9535-3625 (Efficacy and safety of semaglutide once weekly versus insulin glargine once daily as add-on to metformin with or without sulphonylurea in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes), 2014 г.

NN5401-3816 (A trial investigating the efficacy and safety of insulin degludec/insulin aspart once daily plus insulin aspart for the remaining meals versus insulin detemir once or  twice daily plus meal time insulin aspart in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus), 2013 г.

NN1250-3561 (A trial investigating the efficacy and safety of insulin degludec in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus), 2012 г.

ANA3786 (Efficacy and safety of basal-bolus therapy, comparing stepwise addition of insulin aspart versus complete basal-bolus regimen), 2010 y.

NN1250-3585/3725 (Comparison of NN1250 plus insulin detemir plus insulin aspart in type 1 diabetes)

Biasp), 2010 y.

NN1250-3668 (Comparison of NN1250 with insulin glargine in type 2 diabetes), 2009 y.

NN2211-1797, (Effect of liraglutide or exenatide added to an ongoing treatment on blood glucose control in subjects with type 2 diabetes), 2007 y.

NN1998-1682, (Safety and efficay of inhaled pre-prandial human insulin in type 2 diabetes), 2006 y.

NN304-1595, (Comparisan of insulin detemir with NPH insulin in type 2 diabetes), 2005 y.

AGEE/DCD/080, NovoNorm IST, 1996 y.

 

GCP Тренинг курс за истражувачи, Септември 2008 г.

GCP Тренинг курс за истражувачи, Април 2000 г.

Публикации:

Книги:

  • Интерна медицина, во соработка со С. Генадиева и др., 2021 г.
  • Медицинска нутриција, во соработка со П. Мишевска и др., 2016 г.
  • Едукација за третман на луѓето со дијабетес од Татјана Миленковиќ, 2005 г.
  • Клинички испитувања во интерната медицина интерна пропедевтика, стр.395-400, 430-434, 2004 г.
  • Практикум по клиничка ендокринологија од Татјана Миленковиќ и Горан Петровски, 2003 г.
  • Ендокринолошки тестови, Димитровски и сор.

 

Повеќе од 100 научни трудови во многубројни национални и интернационални часописи.

Поканет предавач и учесник на повеќе конгреси во регионот, Европа, EASD последипломски курсеви, Индија и на светските Конгреси на IDF.

Сертификати и лиценци:

Сертификат за супспецијализација – 2004 г.

Сертификат за специјализација – 1991 г.

Национална лиценца – 1984 г.

Други активности во врска со професионални квалификации:

Претседател на Македонска Асоцијација за Дијабетес – актуелен

Претседател на Македонското научно здружение на ендокринолози и дијабетолози oд 2014 – актуелен

Претседател на IV-от Македонски Конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања, 2014 г.

Претседател и основоположник на Првите Дијабетолошки денови, 2016 г.

Претседател на Вторите Дијабетолошки денови, 2017 г.

Претседател на V-от Македонски Конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања  и Третите Дијабетолошки денови, 2018 г.

Претседател на Четвртите Дијабетолошки денови, 2019 г.

Претседател на Петтите Дијабетолошки денови, 2020 г.

Член на EASD, ADA, IDF, DESG (член на егзекутивниот комитет)

Член на IDF Europe Board за биениумот 2019/2021 г.

Избран Претседател на DESG (од 2022 г.)